• Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Heide en schraallanden

 • Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Natura 2000 gebied

 • Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Groentje

 • Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Orchideeën

 • Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Miris striatus

 • Wijnjeterperschar

  Wijnje­terper­schar

  Parende heideblauwtjes


Wijnjeterperschar

Heide, vennetjes, bos en schraal (blauw)grasland.


Natura 2000 gebied

Natura 2000 gebied

Het Wijnjeterperschar ligt langs het riviertje de Boorne of het Koningsdiep (Âlddjip) ten zuid-oosten van Drachten. De Boorne ontspringt van oorsprong in de venen rondom Bakkeveen. Vervolgens stroomt hij af naar het Sneeker Meer.

Rondom de Boorne lagen uitgestrekte veengebieden die vanaf de late Middeleeuwen werden verveend. Vanaf de 16e eeuw werd de vervening planmatig aangepakt en werden er veenkanalen gegraven waarover de turf kon worden afgevoerd. De brongebieden van de Boorne werden daarbij zelfs afgesneden door het graven van de Frieschepalen Vaart. Ondanks al deze graverijen behield de Boorne grotendeels haar natuurlijke karakter.


Het Wijnjeterperschar werd eeuwenlang gebruikt door de boeren van Wynjeterp (Wijnjewoude). De begroeiing bestond in die tijd uit natte heiden en schraallanden op de laagste delen en wat drogere heiden op de hogere zandkopjes. Tegenwoordig wordt een deel van het oorspronkelijke Wijnjeterperschar beheerd als natuurgebied. Daarbij ligt de nadruk op het behouden van de natte, voedselarme begroeiingen van heiden en schraallanden. Dit natuurgebied is aangewezen als Natura 2000 gebied.

Natuurwaarden

Natuurwaarden

Het Wijnjeterperschar bestaat uit twee delen die worden gescheiden door een weg, de Nije Heawei. Het gedeelte ten noorden van de Nije Heawei bestaat uit een afwisselend gebied van nattere en drogere heiden, schraallanden, vennetjes die ontstaan zijn in de voorlaatste IJstijd en een oude meander van de Boorne. Door deze mozaïekstructuur van hoog-laag ligging en voedselarme-voedselrijkere bodem is er een grote afwisseling in levensgemeenschappen. Op de overgangen van hoog-laag groeit beenbreek, een plantensoort die tot de leliefamilie behoort. In de zomer bloeit beenbreek met heldergele bloemen.

In het Schar liggen enkele zeer rijke en kwetsbare blauwgraslandjes (voedselarm schraalland). De naam blauwgrasland wordt ontleend aan de planten met een blauwe kleur zoals blauwe zeggen, blauwe knoop en tandjesgras.


In deze blauwgraslanden groeien een scala aan plantensoorten zoals kleine valeriaan, grote en kleine ratelaar, heidekartelblad, Spaanse ruiter, veenpluis, knoopkruid, blauwe knoop, borstelgras, tandjesgras, gevlekte orchis en meerdere zeggensoorten.

Ten zuiden van de Nije Heawei ligt drogere heide op een complex van zandruggen. In deze drogere heidebegroeiing komen weer andere soorten voor zoals struikheide, gewone dophei en trekrus. Er ligt ook een vennetje met een natte begroeiing van kleine zonnedauw, veelstengelige waterbies en witte snavelbies. De bossen bestaan deels uit loofbos van berk en eik en deels uit naaldbos van Japanse lariks en fijnspar. Ook aan deze kant van de weg ligt er schraalland met orchideeën. Eén van die percelen is vanaf de Nije Heawei goed te overzien.


Natura 2000

Natura 2000

In het Wijnjeterperschar leven in de watertjes bijzondere vissoorten, zoals grote en kleine modderkruiper. Dit zijn doelsoorten voor het Natura 2000 gebied, dat wil zeggen het leefgebied dient geschikt te blijven voor deze soorten. Maar ook enkele gewonere soorten zijn er te vinden, zoals riviergrondel, kroeskarper, paling en zeelt.

Er zijn vier habitats die het gebied eveneens kwalificeren als Natura 2000 gebied: Vochtige heide, Droge heide, heischraal grasland en veengrond met slenkbegroeiingen van ondermeer snavelbies. Ze vormen het leefgebied van de heikikker. Ringslang, adder en zandhagedis worden er regelmatig waargenomen en incidenteel ook de hazelworm.


Vogels

Vogels

De vogelfauna is afwisselend en kent vooral soorten van heide en bosranden. Er broeden relatief veel kneutjes, maar ook boompiepers, roodborsttapuiten en geelgorzen. Wintertaling en houtsnip worden jaarlijks vastgesteld, terwijl wulp, watersnip en paapje proberen zich staande te houden.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

10
juli
2017

Juli 2017

Wijnjeterperschar: Eikenpage (Favonius quercus)
Overzicht foto's juli 2017.

Gepost in: Foto's | De Leijen | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 3411

31
juli
2016

Juli 2016

Kootstertille: IJsvogel (Alcedo atthis)
Overzicht overige foto's genomen in de maand juli van 2016.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 4204

31
augustus
2015

Augustus 2015

Donkerbroek: Rood vlas (Linum grandiflorum v. rubrum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand augustus van 2015.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Jilt Dijksheide | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7491

30
juni
2017

Juni 2017

Wijnjeterperschar: Azuurwaterjuffer tandem (Coenagrion puella)
Overzicht foto's juni 2017.

Gepost in: Foto's | Hamster Mieden | De Leijen | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 4974

30
juni
2016

Juni 2016

Duurswouderheide: Gewone broedwants met kroost (Elasmucha grisea) aka berkenwants

Overzicht overige foto's genomen in de maand juni van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Jilt Dijksheide | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 5610

31
juli
2015

Juli 2015

Wijnjeterperschar: Parende heideblauwtjes (Plebejus argus)

Overzicht overige foto's genomen in de maand juli van 2015.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 5470

31
mei
2017

Mei 2017

Kollumerwaard: Reebok (Capreolus capreolus)
Overzicht foto's mei 2017.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Fochteloërveen | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7284

31
mei
2016

Mei 2016

Delleboersterheide: Vuurjuffer ♀ (Pyrrhosoma nymphula) met prooi

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7269

[12  >>  

Overzichtskaart Wijnjeterperschar

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen