• Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Vuurjuffer ♀

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Noordse witsnuitlibellen

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Poelkikker

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Watersnuffel

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Spin

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Bruinrode heidelibel

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Poelkikkers

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Tandgoudwesp

 • Oldeberkoop

  Olde­berkoop

  Bonte ribbelboktor


Oldeberkoop

Middelpunt van afwisselend natuurschoon.


In de nabije omgeving van Oldeberkoop en Nijeberkoop liggen vijf natuurgebieden: Delleboersterheide en Catspoele, Diakonievene, Kiekenberg, Stuttebosch en Meulereed.

Deze gebieden zijn, zeker per fiets, vanuit passantenhaven De Uutwiek goed te bereiken.


Delleboersterheide en Catspoele

Delleboersterheide en Catspoele

Langs de Tjonger liggen de Delleboersterheide en de Catspoele, die samen een 195 hectare groot terrein vormen met een zeer gevarieerd karakter. De Delleboersterheide bestaat uit een golvend dekzandlandschap met kommen waarin zich veen heeft gevormd. Een groot deel is open heideterrein met veenputten, dat omringd is door bos. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes zoals die vroeger langs de Tjonger lagen.

De Catspoele, gelegen tussen de Delleboersterheide en de Diakonievene. is een prachtig ven met helder water, omgeven door heide en omringd met bomen. De Catspoele behoort tot één van de soortenrijkste libellenvennen van Nederland: bijna 40 van de 71 in Nederland voorkomende libellensoorten planten zich hier voort. In 2005 is in de Catspoele een populatie ontdekt van de in Nederland uitgestorven Oostelijke witsnuitlibel. De Catspoele is daarom voor Nederlandse begrippen uniek en zeer waardevol. Om natuurliefhebbers en -fotografen de gelegenheid te geven de bijzondere diersoorten te zien en te fotograferen, is een libellenvlonder geplaatst. De Catspoele en de Delleboersterheide liggen te oosten van Oldeberkoop.


Diakonievene

Diakonievene

De Diakonievene, een in de buurt van Nijeberkoop gelegen natuurgebied ter grootte van 44 hectare, bestaat uit een aantal landschappelijk mooi gelegen plassen die met elkaar in verbinding staan. De naam herinnert aan de tijd waarin de Diaconie van Nijeberkoop voor de armen zorgde en hier turf voor hen won. De huidige plassen zijn restanten van die vervening in een grote pingo-ruïne. De omgeving is hier en daar enigszins heuvelachtig door de omringende beboste stuifwal. De Diakonievene grenst aan de Catspoele.


Wandelroutes

Wandelroutes

De Delleboersterheide, Catspoele en Diakonievene vormen samen een groot en mooi natuurgebied. Er zijn drie gemarkeerde wandelroutes. De groene wandelroute (1 kilometer) gaat door de Diakonievene. De blauwe wandelroute (3 kilometer) voert u over de Delleboersterheide. De rode route (12 kilometer) is een echte aanrader: deze route gaat over de Delleboersterheide en de Hoorn, langs de Tjonger, door de Diakonievene en langs de Catspoele.

Kiekenberg

Kiekenberg

De Kiekenberg ligt ten noordwesten van Oldeberkoop, aan de overkant van de Tjonger. De Tjonger was vroeger een natuurlijke grens. Vanaf twee langs de Tjonger gelegen stuifduinen, de Kiekenbergen, kon men de doorwaadbare plaatsen goed in de gaten houden. Van oudsher zijn er op de Kiekenberg heidevelden, houtwallen en rogge-akkertjes geweest. Er zijn Romeinse munten gevonden, potscherven uit de 9e eeuw en enkele graven. Bij een in 1942 uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn resten gevonden van een kapelletje uit de 12e of 13e eeuw. Wellicht zijn dat resten van de in een document uit 1315 genoemde kapel "Hoerna". Die kapel hoorde bij de katholieke kerk in Oldeboorn. Er is een gemarkeerde rondwandeling van ongeveer zeven kilometer.

Stuttebosch

Stuttebosch

Ten zuidoosten van Oldeberkoop ligt, bij het beekdal van de Linde, het Stuttebosch. Tot de Linde in 1922 werd rechtgetrokken kronkelde het riviertje door het dal. Bij het Stuttebosch is een oude meander weer hersteld. Op het eerste gezicht is het Stuttebosch een gewoon bos met loofbomen, naaldbomen, oude bomen en jonge aanplant. Maar het blauwgrasland, genoemd naar de vele zeggesoorten die in dit vochtige gebied groeien, is echt bijzonder. Dankzij het regenwater dat door de keileem niet in de bodem kan wegzakken, komen hier nog zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, twee soorten kartelblad en orchideeën voor. In het bos bedekken varens in allerlei soorten de bodem. De das, het ree, vele vogelsoorten, vlinders en libellen bevolken het Stuttebosch.

Meulereed

Meulereed

Het beekdalreservaat Meulereed ligt tegen de Tjonger aan, tussen het Katlijker Schar en de Delleboersterheide. Het kleine natuurgebied is een belangrijke stapsteen in de Ecologische Hoofdstructuur, waarmee natuurlijke verbindingen worden nagestreefd tussen de natuurgebieden langs de Tjonger. Net ten westen van de Meulereed liggen, in de Tjonger, een stuw en een sluis. De middenloop van het voormalige riviertje gaat daar over in de benedenloop. De sluis en de stuw vormen voor vissen een barrière. In 2012 is het historische open beekdallandschap zoveel mogelijk hersteld. Via een vistrap in de oostelijke meander is de middenloop van de Tjonger in verbinding gebracht met de benedenloop. De dijk langs de zuidkant van de Tjonger is deels verlegd en volgt nu de oude beekloop. Wandelend over die dijk, tussen Sluis I en de Heerenveenseweg, ziet u de vistrap en het beekdallandschap.


Deelgebieden

Overzicht van de bezochte deelgebieden.

 • Catspoele

  Catspoele

  De Catspoele, gelegen tussen de Delleboersterheide en de Diakonievene, is een prachtig ven met helder water, omgeven door heide en omringd met bomen.


  De Catspoele behoort tot één van de soortenrijkste libellenvennen van Nederland: bijna 40 van de 71 in Nederland voorkomende libellensoorten, waaronder de Smaragdlibel en de zeldzame Gevlekte Witsnuitlibel, planten zich hier voort. In 2005 is in de Catspoele een populatie ontdekt van de in Nederland uitgestorven Oostelijke Witsnuitlibel. De Catspoele is daarom voor Nederlandse begrippen uniek en zeer waardevol. Om natuurliefhebbers en -fotografen de gelegenheid te geven de bijzondere diersoorten te zien en te fotograferen, is een libellenvlonder geplaatst.

  De Catspoele en de Delleboersterheide liggen te oosten van Oldeberkoop.

 • Delleboersterheide

  Delleboersterheide

  De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals die vroeger veelvuldig langs de loop van de Tsjonger lagen.


  Golvend land langs de Tsjonger

  It Fryske Gea is al sinds de eerste aankoop van een deel van de Delleboersterheide in 1951 in de weer om het oude beekdallandschap in ere te herstellen. Wat nu te zien is, is hoe het van oorsprong hoort te zijn. Een golvend land van dekzand, met kommen waarin zich veen heeft gevormd. Open heideterrein met veenputten is omringd door bos. Het gebied is meer een geheel geworden met veel gradaties in leefomstandigheden. Zo zijn mooie mozaïeken van begroeiing ontstaan.

  Lavendelheide en Schotse Hooglanders

  Schotse Hooglanders, Exmoorpony’s en Drentse heideschapen zorgen er met hun gegraas voor dat de gewenste situatie in de Delleboersterheide in stand blijft. Omdat grote delen van het gebied droog zijn, komen struikheide en kraaiheide veel voor. Er zijn ook natte gedeelten, met veel dopheide en veenbies.

  Opvallend veel vlinders

  Het gevarieerde gebied kent uiteraard veel broedvogels. Het heideterrein is bij uitstek geschikt voor de boompieper. De bosranden worden gebruikt door onder andere geelgors. Van de roofvogels maken buizerd en havik er hun horsten. Van de zoogdieren woont hier zowel de vos als de das in holen. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn wemelt het op de heide van de vlinders. Bruine vuurvlinder, kommavlinder en het heideblauwtje fladderen hier soms met duizend tegelijk rond.

  Libellenvlonder

  Mede door de financiering van onder andere het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kon er een libellenvlonder worden geplaatst bij de Catspoele. Bij dit ven komen veel libellensoorten voor, waaronder de smaragdlibel, de zeldzame gevlekte witsnuitlibel en de nog zeldzamere Oostelijke witsnuitlibel. De Catspoele ligt er prachtig bij. Langs de oever staat onder andere bruine snavelbies en op de speciale libellenvlonder is het genieten van het mooie uitzicht.

 • Diakonievene

  Diakonievene

  De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze vervening en het graafwerk vormen een grote pingoruïne.


  Reptielen en amfibieën

  It Fryske Gea dat in 1953 eigenaar werd van het gebied, richt het beheer vooral op een spontane ontwikkeling met begrazing door Galloway runderen. De plassen zijn helemaal afhankelijk van regenwater. ’s Winters kan het peil daardoor flink hoog zijn. Naast de bestaande Diakonievene is een stuk landbouwgrond onder handen genomen. De voedselrijke bovenlaag is afgegraven en het oorspronkelijke reliëf is hersteld. Er zijn plasjes gegraven waarin het water, net als in de slenken, blijft staan. Het geheel van plassen en heide oefent aantrekkingskracht uit op adder, ringslang, levendbarende hagedis, gewone pad, groene- en bruine kikker en heikikker. En de das en vos wonen hier naast elkaar.

  Vogels en planten

  Op de plassen hebben vogelsoorten als dodaars, geoorde fuut en kuifeend een broedplaats gevonden. Van de roofvogels nestelen hier sperwer, havik en buizerd. Bekende bosbewoners als de kleine bonte specht, glanskop, kuifmees en wielewaal kiezen de Diakonievene als hun broedgebied. De geelgors zoekt de randen op en in de heideveldjes broedt de wintertaling. Rond de plassen staat bos met vooral eiken en mooie grove dennen. Verder komen in dit bos wilde lijsterbes, sporkehout en hulst voor. Langs de randen staat hier en daar een Amerikaans krentenboompje.


Kaart

Kaart van het gebied inclusief deelgebieden.


Foto's

Fotoseries genomen in dit gebied.

31
mei
2016

Mei 2016

Delleboersterheide: Vuurjuffer ♀ (Pyrrhosoma nymphula) met prooi

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2997

31
juli
2015

Juli 2015

Wijnjeterperschar: Parende heideblauwtjes (Plebejus argus)

Overzicht overige foto's genomen in de maand juli van 2015.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2245

31
augustus
2013

Olderberkoop (2)

Olderberkoop (2)

Twee dagen eerder bezocht ik ook al De Delleboersterheide, Catspoele en het Diakonievene en hoewel ik best heb genoten van de omgeving, trof ik toen tot mijn spijt de Wespenspin noch de Oostelijke Winstsnuitlibel aan.

Gepost in: Foto's | Oldeberkoop | Aantal Views: 2394

30
april
2016

April 2016

Dellebuursterheide: Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand april van 2016.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Oldeberkoop | Aantal Views: 1585

31
mei
2015

Mei 2015

Catspoele (Olderberkoop): Tandgoudwesp (Chrysis ignita)

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Fochteloërveen | Oldeberkoop | Aantal Views: 2350

29
augustus
2013

Olderberkoop

Olderberkoop

Af en toe struin ik wat op internet rond om te kijken welke natuurgebieden ik nog eens moet bezoeken. Eén van de plekken die zeer de moeite waard leek was het gebied tussen Olderberkoop en Nijberkoop.

Gepost in: Foto's | Oldeberkoop | Aantal Views: 2400

31
augustus
2015

Augustus 2015

Donkerbroek: Rood vlas (Linum grandiflorum v. rubrum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand augustus van 2015.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Jilt Dijksheide | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 3107

05
mei
2014

Witsnuitlibel

Witsnuitlibel

Tijdens mijn omzwerving op Bevrijdingsdag 2014 (ná Wijnjeterperschar en Hoornsterzwaag) werd het weer eens tijd om de Catspoele (bij de Dellebuursterheide - Olderberkoop) te bezoeken.

Gepost in: Foto's | Oldeberkoop | Aantal Views: 2437

Hoogsteen.nl

Amateurfotografie


Flickr

Ontdek meer van
Hoogsteen.nl op Flickr.

Twitter

Volg Hoogsteen.nl
op Twitter.

Youtube

Het Hoogsteen.nl
YouTube kanaal.

Weer

Weerstation
Surhuisterveen Centrum.